skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Târnava este de 2831 ha din care intravilan 140,5 ha, iar extravilan 2690,5 ha. Cu această suprafaţă, comuna se încadrează în categoria comunelor mici, în cadrul judeţului Sibiu.

Teritoriu administ. al unităţii de bază Categorii de folosinţă (ha)
Agricol Neagricol Total
Arabil Păşuni fâneţe Vii Livezi Păduri Ape Dru-muri Constr. cimitire Ne-prod.
Extravilan 787 735 21 115 846 57 45 26,90 57,6 2690,5
Intravilan 41 8 3 2 17 69,5 140,5
Total 828 743 24 115 846 59 62 96,4 57,6 2831
% din total 60,4 39,6 100%

Bilanţul teritorial al comunei pe zone funcţionale.

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent din total intravilan%
Comuna Târnava Trupuri izolate Total
Locuinţe şi funcţiuni complementare 93,43 93,43 56,2
Unităţi industriale şi depozite 12,9 19,69 32,59 19,5
Unităţi agrozootehnice 6,3 2,24 8,54 5,1
Instituţii şi servicii de interes public 2,3 2,3 1,4
Căi de comunicaţie şi transport 17 0,8 17,08 10,6
Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie 1,35 1,35 0,8
Construcţii tehnico-edilitare 1,07 1,07 0,6
Gospodărie comunală, cimitire 4,1 3,1 7,2 4,3
Destinaţie specială 0,6 0,6 0,3
Terenuri libere
Ape 2,0 2,0 1,2
Păduri
Terenuri neproductive
Total intravilan existent 140,5 26,90 167,4 100%

În componenţa intravilanului sunt incluse suprafeţe de teren reprezentând:

 • zone de desfăşurare a unor funcţiuni de interes general: administraţie, cult, cultură, învăţământ, comerţ;
 • zone de locuinţe;
 • zone de amplasare a unor obiective destinate gospodăriei comunale;
 • căi de comunicaţie;
 • ape, păduri.

În satul Târnava există o zonare funcţională bine structurată, care permite desfăşurarea tuturor funcţiunilor urbanistice.

 • Zona centrală – este amplasată în partea de centru a satului în această zonă fiind amplasate instituţiile ce deservesc satul în ansamblu: primăria, poşta, şcoala generală, căminul cultural, parcul, biserica evanghelică, cinci spaţii comerciale precum şi case de locuit.

Ca funcţiuni complementare, în zonă se găsesc locuinţe individuale, de tip rural în cea mai mare parte, în regim de înălţime parter, dotate cu anexe gospodăreşti şi cu grădini.

 • Zona de locuinţe – în localitatea Târnava există mai multe zone a căror funcţiune dominată cea de locuire.

Zona Blocuri – cuprinde cinci blocuri cu un etaj şi două străzi cu case de locuit cu un singur nivel;

Zona Lunca  – cuprinde 3 străzi cu case de locuit cu un singur nivel;

Zona Palamor – cuprinde în mare parte locuinţe din chirpici

Zona S.M.A.

 • Zona de gospodărire comunală este amplasată în partea de nord şi în partea de nord-est a localităţii şi cuprinde: cimitirul românesc (ortodox) – în partea de nord a satului, cimitirele săsesc (evanghelic) şi penticostal – în partea de nord-est a satului.
 • Zona unităţilor agricole – cuprinde Secţia de mecanizare agricolă situată în zona centrală.
 • Zona de comunicaţie – reprezentată de drumul naţional DN 14, drumul comunal DJ 9 şi străzi.
 • Zona de echipare tehnico-edilitară – cuprinde o staţie de reglare – măsurare gaze, amplasată la intrarea în localitate, în partea de sud.
 • Zona industrială – este un parc industrial propus, amplasat în partea de sud a comunei, zona FNF.
Back To Top