skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 68/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna ianuarie 2020

HCL 67/2019 privind revocarea HCL nr. 14/2003 (radierea cimitirelor in inventarul bunurilor din domeniul public al Comunei Tarnava)

HCL 66/2019 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2020 pentru sectiunea de functionare

HCL 65/2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2019

HCL 64/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna decembrie 2019

HCL 63/2019 privind asocierea Comunei Tarnava prin Consiliul Local Tarnava cu unitati administrativ teritoriale, Municipiul Medias, in calitate de asociat-membru fondator, Comuna Alma, Comuna Atel, Comuna Axente-Sever, Comuna Biertan, Comuna Blajel, Comuna Brateiu, Orasul Copsa Mica, Comuna Darlos, Orasul Dumbraveni, Comuna Mosna, Comuna Seica Mica si Comuna Comuna Valea Viilor in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate

HCL 62/2019 privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava propuse a se valorifica in anul 2020

HCL 61/2019 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 60/2019 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 59/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna noiembrie 2019

HCL 58/2019 privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO” Sibiu

HCL 57/2019 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015

HCL 56/2019 privind completarea HCL nr. 63/2013 (reactualizarea listelor care reprezinta cazuri sociale)

HCL 55/2019 privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de teren aflata in domeniul privat al Comunei Tarnava in vederea inscrierii in Cartea funciara

HCL 54/2019 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Tarnava, judetul Sibiu, a unor bunuri

HCL 53/2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III al anului 2019

HCL 52/2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III al anului 2019

HCL 51/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna octombrie 2019

HCL 50/2019 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 49/2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestul III al anului 2019, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completare a Listei de investitii pe anul 2019

HCL 48/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna septembrie 2019

HCL 47/2019 privind informarea si consultarea publicului cu privire la intocmirea PUZ si RLU pentru „Construire hale productie” in Tarnava, extravilan f.n., beneficiar Langa Ioan Titus si Langa Anuta

HCL 46/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnava, aprobat prin HCL nr. 52/2016

HCL 45/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna august 2019

HCL 44/2019 privind rezilierea unor contracte de concesiune situate administrativ in Comuna Tarnava

HCL 43/2019 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilelor situate administrativ in Comuna Tarnava, str. Marului nr. 2, in care a functionat internatul scolar, din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie decat cea de locuinta

HCL 42/20196 privind stabilirea comisiei de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului General al Comunei Tarnava

HCL 41/2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 40/2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2019

HCL 39/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iulie 2019

HCL 38/2019 privind aprobarea Actului aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO Sibiu”, precum si aprobarea Statului actualizat al asociatiei

HCL 37/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul Comunei Tarnava si programul de functionare al agentilor economici ce desfasoara activitatea de comert pe raza Comunei Tarnava

HCL 36/2019 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Tarnava, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

HCL 35/2019 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Herberth Mircea si depunerea juramantului

HCL 34/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna 2019

HCL 33/2019 privind desemnarea Primarului Comunei Tarnava de a reprezenta interesele UAT Tarnava in Adunarea Generala a „Asociatiei pentru Realizarea Sistemului Regional de Alimentare cu Apa Potabila Tirnava Mare”

HCL 32/2019 privind modificarea anexei la HCL nr. 11/2018 (aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta)

HCL 31/2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2019

HCL 30/2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2019, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea listei de investitii pe anul 2019

HCL 29/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna mai 2019

HCL 28/2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2019 -2020, potrivit avizului conform emis de catre Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 27/2019  privind mandatarea Primarului Comunei Tarnava, ca reprezentant al Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO SIBIU” sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitatata de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. TRACON S.R.L.

HCL 26/2019 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 15/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava)

HCL 25/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Tarnava pentru anul 2020

HCL 24/2019 privind aprobarea rezultatelor reevaluarii domeniului public al Comunei Tarnava pe anul 2018

HCL 23/2019 privind aprobarea bugetului local si al bugetului de venituri proprii al Comunei Tarnava pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 -2022, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul de venituri proprii al Comunei Tarnava

HCL 22/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna aprilie 2019

HCL 21/2019 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare – Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 -364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015

HCL 20/2019 privind insusirea variantei finale a proiectului de drapel al Comunei Tarnava

HCL 19/2019 privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de teren aflata in domeniul public al Comunei Tarnava in vederea inscrierii in Cartea funciara

HCL 18/2019 privind modificarea anexei la HCL nr. 10/31.01.2019 (aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnava)

HCL 17/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2019

HCL 16/2019 privind inchirierea unor pasuni aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 15/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 14/2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elemente de activ si pasiv) ale Comunei Tarnava pe anul 2018

HCL 13/2019 privind modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 11/2019 (aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 12/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2019

HCL 11/2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 10/2019 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnava 

HCL 9/2019 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pentru anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 8/2019 privind modificarea anexei la HCL nr. 31/2017 (salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava)

HCL 7/2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Tarnava pe trimsetrul IV al anului 2019

HCL 6/2019 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea golurilor de casa in anul 2019 pentru sectiunea de functionare

HCL 5/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedinta Consiliului Local Tarnava din data de 31 ianuarie 2019

HCL 4/2019 privind modificarea HCL nr. 67/2018 (valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tirnava propuse a se valorifica in anul 2019

HCL 3/2019 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 2/2019 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 1/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tîrnava a deficitului secţiunii de dezvoltare

 

Back To Top