skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 1/2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul IV al anului 2015

HCL 2/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tirnava a deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 3/2016 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCL 4/2016 privind aprobarea unui contract de asistenta juridica pentru anul 2016

HCL 5/2016 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 419/2001 privind venitul minim garantat, actualizata

HCL 6/2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior prin aplicarea nivelului de piata al preturilor de referinta pe specii, pe grade de accesibilitate si pe sortimente, aprobarea tipului licitatiilor de masa lemnoasa pe picior pentru anul 2016, precum si aprobarea Listei cu preturile care fac obiectul vanzarii directe a lemnului de foc si a lemnului de lucru fasonat la populatie si institutii bugetare

HCL 7/2016 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica in anul 2016 din fondul forestier proprietate a Comunei Tirnava, precum si modul de valorificare

HCL 8/2016 privind aprobarea preturilor de incepere a licitatiei de masa lemnoasa pentru partizile ce urmeaza a fi valorificate prin licitatie publica in anul 2016 din fondul forestier proprietate apartinand Comunei Tirnava

HCL 9/2016 privind intocmirea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente situate pe raza unitatii administrativ-teritoriale Tirnava

HCL 10/2016 privind revocarea HCL nr. 30/2015 si avizarea Documentatiei de atribuire pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a statiei de compostare Tirnava, revizuita  

HCL 11/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCL 12/2016 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tirnava pe anul 2015

HCL 13/2016 privind aprobarea numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii provenind din familii defavorizate

HCL 14/2016 privind aprobarea bugetului local si al bugetului de venituri proprii al Comunei Tirnava pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 – 2019, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2016 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii a Comunei Tirnava

HCL 15/2016 privind implementarea proiectului „Reabilitare drumuri comunale si retea stradala Comuna Tirnava, judetul Sibiu”

HCL 16/2016 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 17/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016

HCL 18/2016 privind modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Tirnava)

HCL 19/2016 privind incadrarea unui drum de exploatare in categoria functionala a drumurilor comunale si retea stradala Comuna Tirnava, judetul Sibiu

HCL 20/2016 privind completarea HCL nr. 15/2016 (implementarea proiectului „Reabilitare drumuri comunale si retea stradala Comuna Tirnava, judetul Sibiu”)

HCL 21/2016 privind incheierea contractului de comodat pentru imobilul situat administrativ in Comuna Tirnava, str. Mihai Eminescu nr. 50 

HCL 22/2016 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OG nr. 21/2002 pentru gospodarirea comunala, pe teritoriul Comunei Tirnava

HCL 23/2016 privind inchirierea prin licitatie publica a unor pajisti apartinand domeniului privat al Comunei Tirnava

HCL 24/2016 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor si a procedurii de acordare a stimentului educational pentru copiii din gradinite care provin din familii defavorizate

HCL 25/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016 si aprbarea programului de investitii publice in anul 2016

HCL 26/2016 privind modificarea HCL nr. 84/2015 (prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Tirnava si al Regulamementului Local de Urbanism)

HCL 27/2016 privind modificarea art. 2 si modificarea si completarea anexei la HCL nr. 70/2015 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 ale Comunei Tirnava)

HCL 28/2016 privind premierea elevilor din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tirnava pentru rezultatele deosebite la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, Etapa Judeteana la minifotbal, Competitia O.N.S.S., precum si a profesorului indrumator al acestora

HCL 29/2016 privind aprobarea preturilor de incepere a licitatiei de masa lemnoasa pentru partizile ce urmeaza a fi valorificate prin licitatie publica in anul 2016 din fondul forestier proprietetate apartinand Comunei Tirnava

HCL 30/2016 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizate in beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici de pe raza Comunei Tirnava

HCL 31/2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile pe teritoriul Comunei Tirnava

HCL 32/2016 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Comunei Tirnava, domnului invatator Muntean Nicolae

HCL 33/2016 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 34/2016 privind aprobarea procesului-verbal nr. 1.369/22.03.2016 privind rezultatele licitatiei de inchiriere a unor pajisti apartinand domeniului privat al Comunei Tirnava, licitatie aprobata prin HCL nr. 23/2016 

HCL 35/2016 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tirnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2016 – 2017, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 36/2016 privind desemnarea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna aprilie si mai 2016

HCL 37/2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul I al anului 2016

HCL 38/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre Ocolul Silvic Sibiu pentru anul 2016

HCL 39/2016 privind aprobarea finantarii in comun cu orasul Copsa Mica si comunele Axente Sever si Valea Viilor a serviciului de consultanta pentru expertizarea lucrarilor executate in cadrul proiectului de investitii „Sistem zonal de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere in orasul Copsa Mica si localitatile limitrofe – Axente Sever, Agarbiciu, Valea Viilor, Motis, Tirnava – judetul Sibiu”

HCL 40/2016 privind stabilirea tarifului pentru vanzarea Monografiei Comunei Tirnava, judetul Sibiu si acordarea cu titlu gratuit a unui numar de 50 de volume catre oaspeti de onoare ai Comunei Tirnava

HCL 41/2016 privind premierea elevilor din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tirnava pentru rezultatele deosebite la Olimpida Gimnaziilor, precum si a profesorului indrumator al acestora

HCL 42/2016 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 1/43/2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a Consiliului local Tirnava

HCL 2/44/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in urma alegerilor autoritatilor publice locale din data de 5 iunie 2016

HCL 3/45/2016 privind constituirea Consiliului local al Comunei Tirnava

HCL 4/46/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 5/47/2016 privind alegerea Viceprimarului Comunei Tirnava

HCL 6/48/2016 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Tirnava

HCL 49/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul mlocal ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si a listei de investitii pe anul 2016 rectificata

HCL 50/2016 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCl 51/2016 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Tirnava

HCL 52/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tirnava

HCL 53/2016 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 54/2016 privind completarea anexei la HCL nr. 63/2013 (reactualizarea listelor care reprezinta cazuri sociale)

HCL 55/2016 privind aprobara cantitatii de 52 mc lemn de foc pentru membrii S.V.S.U. Tirnava pe anul 2016

HCL 56/2016 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta din Comuna Tirnava

HCL 57/2016 privind desemnarea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din lunile august si septembrie 2016

HCL 58/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016

HCL 59/2016 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tirnava

HCL 60/2016 privind atribuirea denumirii de „Strada Marului ” parcelei de drum 19, nr. top 580 din cadrul Comunei Tirnava

HCL 61/2016 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONORD SIBIU”

HCL 62/2016 privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 „Integrare si dezvoltare sociala in comunitati marginalizate”

HCL 63/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016 si lista de investitii pe anul 2016 rectificata 

HCL 64/2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul II al anului 2016

HCL 65/2016 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tirnava

HCL 66/2016 privind modificarea statului de functii al aparatului de specilitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 67/2016 privind revocarea HCL nr. 55/2016 (aprobarea cantitatii de 52 mc lemn de foc pentru membrii S.V.S.U. Tirnava pe anul 2016)

HCL 68/2016 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Tirnava in Consiliul de administratie la Liceul Tehnologic „Stanescu Valerian” Tirnava

HCL 69/2016 privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren situate in Comuna Tirnava, judetul Sibiu in vederea inscrierii in Cartea Funciara

HCL 70/2016 privind desemnarea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna octombrie 2016

HCL 71/2016 privind suplimentarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016

HCL 72/2016 privind modificarea HCL nr. 68/2016 (desemnarea membrilor Consiliului Local Tirnava in Consiliul de administratie la Liceul Tehnologic „Stanescu Valerian” Tirnava)

HCL 73/2016 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna noiembrie 2016

HCL 74/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016

HCL 75/2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul III al anului 2016

HCL 76/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 ale Comunei Tirnava

HCL 77/2016 privind majorarea cuantumului indemnizatiei pentru personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tirnava

HCL 78/2016 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna decembrie 2016

HCL 79/2016 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 80/2016 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica in anul 2017 din fondul forestier proprietate a Comunei Tirnava, precum si modul de valorificare

HCL 81/2016 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCL 82/2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2016

HCL 83/2016 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consililiului Local Tirnava din luna ianuarie 2017

Back To Top