skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Echiparea tehnică a comunei

Comuna Târnava, datorită amplasamentului în raport cu municipiul Mediaş, se poate considera privilegiată, această poziţie conferindu-i diverse posibilităţi de dezvoltare urbanistică din punct de vedere al echipării cu reţele edilitar gospodăreşti.

Alimentarea cu apă

În comuna Târnava nu există încă un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă sau menajeră. Locuitorii comunei folosesc apă din fântâni proprii, săpate la adâncimi relativ mici (8 – 10 m). Totuşi există o Asociaţie privată de apă, reţeaua având lungimea totală de 11 km.

Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă menţine un standard redus al vieţii cotidiene şi determină un ritm lent al dezvoltării agroindustriale. Situaţia existentă determină disfuncţionalităţi majore, dintre care menţionăm:

  • insuficienţa calitativă şi cantitativă a apei necesare acoperirii nevoilor de: băut pentru oameni şi animalele din gospodăriile populaţiei, spălat, prepararea hranei, etc.
  • lipsa oricăror măsuri elementare de igienă şi securitate: fântâni neacoperite, recipienţii comuni pentru oameni şi animale.

Canalizarea

Comuna Târnava nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Unele gospodării au fose septice individuale pentru colectarea apelor uzate provenite din instalaţiile interioare cu care sunt dotate locuinţele.

O parte importantă din apele uzate menajere sunt colectate în şanţurile de scurgere stradale de unde, antrenate de apele pluviale, ajung în emisarii naturali, afluenţi ai Târnavei Mari.

Încărcarea mare a acestor ape cu suspensii şi materiale organice poluează atât solul şi aerul cât şi apele freatice de mică adâncime, cu deosebire în zonele în care platformele de bălegar de grajd sunt amplasate necorespunzător, nerespectând distanţa minimă faţă de sursa de apă. Latrinele uscate care nu au bazine impermeabile constituie o importantă sursă de poluare.

Lipsa unui sistem centralizat de colectare face ca apele uzate (menajere sau cele provenite de la creşterea animalelor) să fie evacuate complet.

Alimentarea cu energie electrică

În perimetrul comunei Târnava sunt amplasate 5 puncte de alimentare cu energie electrică, lungimea totală a reţelei de alimentare cu energie electrică fiind de 17 km.

Consumatorii din localitate sunt în principal consumatori casnici la care se adaugă consumul edilitar: clădiri administrative, şcoli, biserici, dispensar, cămin cultural, magazine, alimentaţie publică, chioşcuri, etc.

Telefonie

Comuna Târnava dispune atât de reţea de telefonie fixă cat şi de reţea de telefonie mobilă. Cam 70% din populaţia comunei beneficiază de servicii de telefonie fixă sau mobilă.

Alimentarea cu căldură

Majoritatea locuitorilor comunei Târnava folosesc drept combustibil principal gazul metan pentru încălzirea locuinţelor, în bucătării şi băi. Totuşi mai există o parte a locuitorilor care folosesc lemnul ca şi combustibil pentru încălzirea locuinţelor.

Alimentarea cu gaze naturale

Începând cu anul 1954 locuitorii comunei Târnava beneficiază de reţea de distribuţie de gaze naturale. Lungimea totală a reţelei este de 16 km.

Circulatia

Principala arteră de circulaţie în comuna Târnava este drumul naţional DJ 9, ce traversează comuna şi face legătura cu DN 14 .

Reţeaua stradală din comună are o lungime totală de aproape 12 km, repartizată astfel:

  • 1,5 km – sunt  străzi modernizate cu îmbrăcăminte asfaltică, în stare tehnică bună;
  • 9 km – sunt străzi pietruite în stare tehnică satisfăcătoare;
  • 1 km  – sunt străzi de pământ complet neamenajate şi necorespunzătoare circulaţiei;
  • Lăţimea străzilor variază între 3,5 şi 6 m, circulaţia realizându-se în ambele sensuri, cu dificultate mai mare pe străzile de pământ în perioadele ploioase.

În comuna Târnava există un pod mare peste râul Târnava Mare şi nouă podeţe.

 

Back To Top