skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 37/2024 privind modificarea art. 6 la anexa la HCL nr. 11/2024 (aprobarea ”Programului anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigree, cu stapan si fara stapan la nivelul Comunei Tarnava, judetul Sibiu”)

HCL 36/2024 privind modificarea pozitiei nr. 4 din anexa nr. 1, Situatia pajistilor din Comuna Tarnava propuse spre inchiriere,  la HCL nr. 31/2024 (inchirierea unor pasuni aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 35/2024 privind aprobarea Strategiei de contractare pentru furnizarea de pachete alimentare in cadrul Programului National ”Masa Sanatoasa”, Cod CPV: 55524000-9 (Rev.2) – Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) si a Caietului de sarcini in vederea acordarii suportului alimentar prescolarilor si elevilor in cadrul Programului National ”Masa sanatoasa” din Comuna Tarnava, in anul 2024

HCL 34/2024 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna aprilie 2024

HCL 33/2024 privind valorificarea volumului de masa lemnoasa provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava

HCL 32/2024 privind aprobarea unui ajutor de urgenta in cazul decesului numitului Crisan Ioan – Emanoil cu ultimul domiciliu in Comuna Tarnava, str. Mioritei nr. 21, jud. Sibiu

HCL 31/2024 privind inchirierea unor pasuni aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 30/2024 privind aprobarea infiintarii de activitati finantate integral din venituri proprii la Liceul Tehnologic ”Stanescu Valerian” Tarnava

HCL 29/2024 privind aprobarea indicatorilor de performanta, a fluxului financiar precum si a tarifelor aferente unor activitati din componenta serviciului de salubrizare la SC ECO_SAL SA Medias 

HCL 28/2024 privind majorarea contributiei pentru sustinerea activitatii exercitate prin cooperare in domeniul auditului intern, de catre Adunarea Generala a Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania, incepand cu data de 01.02.2024

HCL 27/2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2024, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2024

HCL 26/2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2024

HCL 25/2024 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2024

HCL 24/2024 privind aprobarea demararii procedurii de promovare a unei initiative legislative parlamentate de radiere a ”Coloniei Tarnava” ca si componenta a Comunei Tarnava

HCL 23/2024 privind modificarea alin. (1) si (2) al art. 1 din HCL nr. 10/2024 (aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activitatii de urbanism)

HCL 22/2024 privind premierea sportivilor din Comuna Tarnava pentru performantele deosebite obtinute 

HCL 21/2024 privind convocarea adunarii fostilor proprietari de teren deposedati sau mostenitorii acestora, in vederea desemnarii a doi reprezentanti ai acestora in Comisia Comunala de Fond Funciar a Comunei Tarnava

HCL 20/2024 privind radierea din Lista de inventar a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul Comunei Tarnava si respectiv din Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Tarnava, a unor imobile

HCL 19/2024 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tarnava a unui imobil situat in intravilanul Comunei Tarnava si revocarea HCL nr. 92/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 18/2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2024, utilizarea excedentilor anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2024

HCL 17/2024 privind aprobarea bugetului local si al bugetului de venituri proprii al Comunei Tarnava pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025 – 2027, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii al Liceului Tehnologic ”Stanescu Valerian” Târnava

HCL 16/2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare energetica Liceu Stanescu Valerian”, faza DALI si depunerea proiectului ”Reabilitare energetica Liceu Stanescu Valerian”, pentru finantare in cadrul Programului Operational Regional, Regiunea Centru, prioritatea 3: ”O regiune cu comunitati prietenoase cu mediul, OS 2.1, Actiunea 3.2 – Eficienta energetica in cladiri publice” pentru obtinerea finantarii nerambursabile, din Comuna Tarnava, judetul Sibiu

HCL 15/2024 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2024

HCL 14/2024 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr. 15/2023 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Comuna Tarnava

HCL 13/2024 privind aprobarea Programului de activitati culturale, sportive si educative organizate la nivelul Comunei Tarnava, in perioada 1 mai – decembrie 2024

HCL 12/2024 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2024 – 2025, potrivit avizului conform

HCL 11/2024 privind aprobarea ”Programului anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigree, cu stapan si fara stapan la nivelul Comunei Tarnava, judetul Sibiu”

HCL 10/2024 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activitătii de urbanism

HCL 9/2024 privind salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava, incepand cu data de 1 ianuarie 2024

HCL 8/2024 privind aprobarea situatiei realizarii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre Ocolul Silvic Medias pentru anul 2024

HCL 7/2024 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elemente de activ si pasiv) ale Comunei Tarnava pe anul 2023

HCL 6/2024 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2024 pentru sectiunea de dezvoltare

HCL 5/2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2023

HCL 4/2024 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna ianuarie 2024

HCL 3/2024 privind prorogarea aplicarii si ducerii la indeplinire a prevederilor HCL nr. 95/2023 (desfiintarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava si aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava)

HCL 2/2024 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tarnava a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

HCL 1/2024 privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 365/20.12.2024 (rectificarea bugetului local cu suma de 3.000 lei pentru plata asistentilor personali si a indemnizatiilor cu handicap)

Back To Top