skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 26/2023 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in folosinta gratuita in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, rezilierea contractului de comodat si revocarea pozitiei nr. 4 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/2022 (atribuirea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Comuna Tarnava), precum si radiererea dreptului de folosinta din cartea funciara

HCL 25/2023 privind aprobarea initierii depunerii si implementarii proiectului de investitii ”Dotarea cu echipamente ITC, mobilier si materiale didactice a Liceului Tehnologic ”Stanescu Valerian” si a structurilor ”Gradinita cu Program Normal Tarnava” si ”Scoala Gimnaziala Tarnava” din Comuna Tarnava, judetul Sibiu

HCL 24/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2023 si completarea Listei de investitii pe anul 2023

HCL 23/2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 70/2022 (aprobarea initierii elaborarii si depunerii proiectului de investitii ”Achizitie de echipamente in Comuna Tarnava” in cadrul Masurii 3/6B – ”Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei” din cadrul SDL GAL Podisul Mediasului)

HCL 22/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2023

HCL 21/2023 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare si a documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activitatii de tratare aeroba a biodeseurilor colectate separat din zona 4 Medias – judetul Sibiu, in Instalatia de Compostare Tarnava” precum si mandatarea Primarului Comunei Tarnava ca reprezentant al Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire pentru ”delegarea gestiunii activitatii de tratare aeroba a biodeseurilor colectate separat din zona 4 Medias – judetul Sibiu, in Instalatia de Compostare Tarnava”

HCL 20/2023 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Tarnava pe anul 2023

HCL 19/2023 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 18/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 31/2017 (salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Tarnava)

HCL 17/2023 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) – in calitate de beneficiar, impreuna cu partenerii sai – Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si UAT Tarnava

HCL 16/2023 privind mandatarea Primarului Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO Sibiu” sa voteze fata de solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare

HCL 15/2023 privind modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 96/16.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, din data de … pentru proiectele ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu” si ”Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu”

HCL 14/2023 privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor, a documentatiei tehnico-economice, a devizului general, precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii  ”Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu”

HCL 13/2023 privind aprobarea bugetului local, al bugetului de venituri proprii si al fondurilor externe nerambursabile al Comunei Tarnava pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024 – 2026, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii a Comunei Tarnava

HCL 12/2023 privind aprobarea incepand cu data de 1.02.2023 a sustenabilitatii proiectului ”Un parteneriat pentru incluziunea economico-sociala a comunitatii marginalizate Tarnava”

HCL 11/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2023

HCL 10/2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2023- 2024, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 9/2023 privind modificarea HCL nr. 94/2022 (valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava propuse a se valorifica in anul 2023)

HCL 8/2023 privind aprobarea scaderii din evidenta Primariei Comunei Tarnava a debitelor locatarilor contractelor de inchiriere stabilite ca urmare a Deciziei nr. 54/25.11.2019 a Camerei de Conturi Sibiu, Pct. I. lit. e, pentru veniturile neincasate prin stabilirea eronata a pretului de inchiriere pajisti din domeniul privat al Comunei Tarnava in perioada 2015-2019

HCL 7/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022 – 2022- 09223/ET/JH/jo si aprobat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata precum si a Listei prioritare de investitii, pentru ”Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu”, in cadrul POIM 2014-2020

HCL 6/2023 privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General si a Listei de investitii prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Solutie digitala de contorizare apa potabila in Regiunea Nord si Nord-Est a judetului Sibiu, in zona de operare a S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.”

HCL 5/2023 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HCL nr. 34/2020 (revocarea HCL nr. 63/2005 (infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tarnava) si infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Tarnava, judetul Sibiu)

HCL 4/2023 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 3/2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2022

HCL 2/2023 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2023 pentru sectiunea de functionare

HCL 1/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Back To Top