skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 99/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna ianuarie 2024

HCL 98/2023 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Tarnava si al Regulamentului Local de Urbanism

HCL 97/2023 privind revocarea HCL nr. 57/2023 (completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind inventarul domeniului public al Comunei Tarnava)

HCL 96/2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Tarnava a unui imobil situat in intravilanul Comunei Tarnava, str. Trandafirilor nr. 2

HCL 95/2023 privind desfiintarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava si aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tarnava

HCL 94/2023 privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tarnava

HCL 93/2023 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 92/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind completarea domeniului public al Comunei Tarnava

HCL 91/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 17a/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 90/2023 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2024 pentru sectiunea de functionare

HCL 89/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2023

HCL 88/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna decembrie 2023

HCL 87-2023 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari

HCL 86/2023 privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor indicatorilor de Performanta ai Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  in Aria Delegata a Operatorului SC APA TARNAVEI MARI SA Medias, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Tarnava

HCL 85/2023 privind revocarea dreptului de administrare a Consiliului Local Tarnava asupra imobilului situat in intravilanul Comunei Tarnava, str. Livezii nr. 23

HCL 84/2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Tarnava a unui imobil -teren situat in intravilanul Comunei Tarnava, str. 1 Decembrie nr. 12

HCL 83/2023 privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava in anul 2024

HCL 82/2023 privind valorificarea volumului de masa lemnoasa provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava

HCL 81/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local al Comunei Tarnava pentru acoperirea golurilor de casa ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2023

HCL 80/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna noiembrie 2023

HCL 79/2023 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Tarnava in Consiliul de administratie la Liceul Tehnologic ,,Stanescu Valerian” Tarnava

HCL 78/2023 privind revocarea HCL nr. 59/2023 (revocarea HCL nr. 30/2007 (trecerea terenului inscris din domeniul public in domeniul privat al Comunei Tarnava si aprobarea comasarii si apoi a dezmembrarii lui in 16 parcele distincte)) 

HCL 77/2023 privind modificarea anexei la HCL nr. 34/2023 (stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2024 ale Comunei Tarnava)

HCL 76/2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III al anului 2023

HCL 75/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 17a/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Târnava

HCL 74/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023 si completarea listei de investitii pe anul 2023

HCL 73/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna octombrie 2023

HCL 72/2023 privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico – economici si a planului de evolutie a tarifelor pentru proiectul ”Recipiente de colectare a deseurilor”

HCL 71/2023 privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare a Capelei mortuare din Comuna Tarnava, judetul Sibiu si a taxei pentru utilizarea acesteia

HCL 70/2023 privind aprobarea aderarii Comunei Tarnava la Asociatia proprietarilor de terenuri si a crescatorilor de animale ”Baile Bazna” Talmaciu, jud. Sibiu

HCL 69/2023 privind inlocuirea reprezentantului primarului Comunei Tarnava in Consiliul de administratie al Liceului ”Stanescu Valerian” Tarnava

HCL 68/2023 privind asigurarea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile de la bugetul local in cadrul Proiectului de investitii ”Achizitie de echipamente in Comuna Tarnava” in cadrul Masurii 3/6B – ”Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei” din cadrul SDL GAL Podisul Mediasului, aprobat prin HCL nr. 70/2022 si modificat si completat prin HCL nr. 23/2023

HCL 67/2023 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 66/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 17a/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 65/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023

HCL 64/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna septembrie 2023

HCL 63/2023 privind neasumarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2023 – 2029

HCL 62/2023 privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de depozitare a deseurilor reziduale din Judetul Sibiu”, precum si mandatarea reprezentantului unitatii administrativ- teritoriale Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei ADI ECO Sibiu sa voteze ”pentru”  aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de depozitare a deseurilor reziduale din Judetul Sibiu”

HCL 61/2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Comuna Tarnava si Asociatia ”Misiunea Crestina pentru Viata Noua” cu sediul in Soseaua Mediasului nr. 83, Copsa Mica, jud. Sibiu

HCL 60/2023 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 59/2023 privind revocarea trecerii in domeniul privat al Comunei Tarnava a unui imobil identificat prin HCL nr. 30/2007 (trecerea terenului inscris din domeniul public in domeniul privat al Comunei Tarnava si aprobarea comasarii si apoi a dezmembrarii lui in 16 parcele distincte)

HCL 58/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2023

HCL 57/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind inventarul domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 56/2023 privind aprobarea Contractului de asociere actualizat si a Actului cadru de atribuire pentru proiectele ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu” si ”Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu”

HCL 55/2023 privind aprobarea planului de evolutie al tarifelor, a documentatiei tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum si a cofinantarii pentru proiectul ”Recipiente de colectare a deseurilor”

HCL 54/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna august 2023

HCL 53/2023 privind aprobarea unui ajutor de urgenta in cazul decesului numitului Otvos Karol cu ultimul domiciliu in comuna Tarnava, str. Fantanilor nr. 32, judetul Sibiu

HCL 52/2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2023

HCL 51/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 17a/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava 

HCL 50/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2023 

HCL 49/2023 privind completarea componentei comisiei de specialitate A a Consiliului Local Tarnava ”Comisia pentru activitati economico-financiare, juridica si disciplina”

HCL 48/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2023

HCL 47/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iulie 2023

HCL 46/2023 privind mandatarea primarului Comunei Tarnava ca reprezentant al Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO” Sibiu sa voteze fata de solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare

HCL 45/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iunie 2023

HCL 44/2023 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 43/2023 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 42/2023 privind revocarea HCL nr. 27/2023 (modificarea pozitiei nr. 13 din anexa la HCL nr. 17a/2001 (inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Tarnava))

HCL 41/2023 privind desemnarea unui consilier local ca membru in Reteaua europeana a alesilor locali in Programul ”Construim Europa impreuna cu autoritatile locale”

HCL 40/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2023

HCL 39/2023 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2023 pentru sectiunea de dezvoltare

HCL 38/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna mai 2023

HCL 37/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna mai 2023

HCL 36 privind aprobarea participarii Comunei Tarnava in cadrul Parteneriatului GAL Podisul Mediasului, pentru accesarea fondurilor cu finantare nerambursabila prin Planul National Strategic 2023 – 2027, Axa LEADER, Masura 19 si submasurile aferente

HCL 35/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 28/2023 (inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 34/2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024 ale Comunei Tarnava

HCL 33/2023 privind salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 32/2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2023

HCL 31/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2023, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2023

HCL 30/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consilului Local Tarnava din luna aprilie 2023

HCL 29/2023 privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarare cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local Tarnava

HCL 28/2023 privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 27/2023 privind modificarea pozitiei nr. 13 din anexa la HCL nr. 17a/2021 (inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Tarnava)

HCL 26/2023 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in folosinta gratuita in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, rezilierea contractului de comodat si revocarea pozitiei nr. 4 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/2022 (atribuirea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Comuna Tarnava), precum si radiererea dreptului de folosinta din cartea funciara

HCL 25/2023 privind aprobarea initierii depunerii si implementarii proiectului de investitii ”Dotarea cu echipamente ITC, mobilier si materiale didactice a Liceului Tehnologic ”Stanescu Valerian” si a structurilor ”Gradinita cu Program Normal Tarnava” si ”Scoala Gimnaziala Tarnava” din Comuna Tarnava, judetul Sibiu

HCL 24/2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2023 si completarea Listei de investitii pe anul 2023

HCL 23/2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 70/2022 (aprobarea initierii elaborarii si depunerii proiectului de investitii ”Achizitie de echipamente in Comuna Tarnava” in cadrul Masurii 3/6B – ”Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei” din cadrul SDL GAL Podisul Mediasului)

HCL 22/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2023

HCL 21/2023 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare si a documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activitatii de tratare aeroba a biodeseurilor colectate separat din zona 4 Medias – judetul Sibiu, in Instalatia de Compostare Tarnava” precum si mandatarea Primarului Comunei Tarnava ca reprezentant al Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire pentru ”delegarea gestiunii activitatii de tratare aeroba a biodeseurilor colectate separat din zona 4 Medias – judetul Sibiu, in Instalatia de Compostare Tarnava”

HCL 20/2023 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Tarnava pe anul 2023

HCL 19/2023 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 18/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 31/2017 (salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Tarnava)

HCL 17/2023 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) – in calitate de beneficiar, impreuna cu partenerii sai – Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si UAT Tarnava

HCL 16/2023 privind mandatarea Primarului Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO Sibiu” sa voteze fata de solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare

HCL 15/2023 privind modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 96/16.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, din data de … pentru proiectele ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu” si ”Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu”

HCL 14/2023 privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor, a documentatiei tehnico-economice, a devizului general, precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii  ”Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu”

HCL 13/2023 privind aprobarea bugetului local, al bugetului de venituri proprii si al fondurilor externe nerambursabile al Comunei Tarnava pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024 – 2026, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii a Comunei Tarnava

HCL 12/2023 privind aprobarea incepand cu data de 1.02.2023 a sustenabilitatii proiectului ”Un parteneriat pentru incluziunea economico-sociala a comunitatii marginalizate Tarnava”

HCL 11/2023 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2023

HCL 10/2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2023- 2024, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 9/2023 privind modificarea HCL nr. 94/2022 (valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava propuse a se valorifica in anul 2023)

HCL 8/2023 privind aprobarea scaderii din evidenta Primariei Comunei Tarnava a debitelor locatarilor contractelor de inchiriere stabilite ca urmare a Deciziei nr. 54/25.11.2019 a Camerei de Conturi Sibiu, Pct. I. lit. e, pentru veniturile neincasate prin stabilirea eronata a pretului de inchiriere pajisti din domeniul privat al Comunei Tarnava in perioada 2015-2019

HCL 7/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022 – 2022- 09223/ET/JH/jo si aprobat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata precum si a Listei prioritare de investitii, pentru ”Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu”, in cadrul POIM 2014-2020

HCL 6/2023 privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General si a Listei de investitii prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Solutie digitala de contorizare apa potabila in Regiunea Nord si Nord-Est a judetului Sibiu, in zona de operare a S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.”

HCL 5/2023 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HCL nr. 34/2020 (revocarea HCL nr. 63/2005 (infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tarnava) si infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Tarnava, judetul Sibiu)

HCL 4/2023 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 3/2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2022

HCL 2/2023 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2023 pentru sectiunea de functionare

HCL 1/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Back To Top