skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 98/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2022

HCL 97/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna ianuarie 2023

HCL 96/2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat din data de … pentru proiectele ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu” si ”Investitii complementare Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu”

HCL 95/2022 privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor, a documentatiei tehnico-economice, a devizului general, precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Investitii Complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu”

HCL 94/2022 privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava propuse a se valorifica in anul 2023

HCL 93/2022 privind premierea sportivilor din Comuna Tarnava pentru performantele deosebite obtinute

HCL 92/2022 privind modificarea art. 8 din anexa la HCL nr. 79/2022 (aprobarea Regulamentului pentru premierea elevilor/tinerilor/sportivilor de pe raza unitatii administrativ-teritoriale Tarnava care au obtinut rezultate deosebite la faza judeteana, nationala sau internationala, olimpiade scolare, concursuri, competitii)

HCL 91/2022 privind implicarea si consultarea publicului cu privire la etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare a Planului Urbanistic Zonal si al regulamentului local de urbanism pentru Zona cu functiuni multiple in Comuna Tarnava

HCL 90/2022 privind aprobarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta si a atributiilor acestuia privind adaptarea locala la schimbari climatice

HCL 89/2022 privind aprobarea completarii Registrului Agricol in format electronic

HCL 88/2022 privind vanzarea, prin licitatie publica, a unui imobil teren cu constructie, proprietatea privata a Comunei Tarnava, situat administrativ in Loc. Tarnava, Str. 1 Decembrie nr. 72, inscris in CF nr. 101301 Tarnava

HCL 87/2022 privind vanzarea, prin licitatie publica, a unui imobil teren cu constructie, proprietate privata a Comunei Tarnava, situat administrativ in Loc. Tarnava, Str. Libertatii nr. 24, inscris in CF nr. 100053 Tarnava

HCL 86/2022 privind stabilirea instituirii taxei speciale de salubrizare în Comuna Tarnava

HCL 85/2022 privind modificarea Cap. X ”Alte taxe locale” pct. 6 alin. (7) din anexa la HCL nr. 36/2022 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 ale Comunei Tarnava)

HCL 84/2022 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2023 pentru sectiunea de functionare

HCL 83/2022 privind completarea anexei la HCL nr. 17a/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 82/2022 privind rectificarea bugetului local si al bugetului fondurilor externe nerambursabile al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2022

HCL 81/2022 privind participarea Comunei Tarnava la implementarea proiectului din Investitia I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat prin PNRR, Componenta 11 – Turism si cultura

HCL 80/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna decembrie 2022

HCL 79/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru premierea elevilor/tinerilor/sportivilor de pe raza unitatii administrativ teritoriale Tarnava care au obtinut rezultate deosebite la faza nationala sau internationala, olimpiade scolare, concursuri, competitii

HCL 78/2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in aria delegata Operatorului SC Apa Tarnavei Mari SA 2022 – 2028

HCL 77/2022 privind aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Apa Tarnavei Mari” Medias si acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei – de a vota ”pentru” aprobarea Actului constitutiv si al Statutului Asociatiei – actualizate

HCL 76/2022 privind modificarea anexei la HCL nr. 36/2022 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 ale Comunei Tarnava)

HCL 75/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2022 si completarea Listei de investitii pe anul 2022

HCL 74/2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III al anului 2022

HCL 73/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2022

HCL 72/2022 privind acordarea burselor scolare elevilor din cadul unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tarnava pentru semestrul I al anului scolar 2022 – 2023

HCL 71/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna noiembrie 2022

HCL 70/2022 privind implementarea proiectului de investitii „Achizitie de echipamente in Comuna Tarnava” in cadrul Masurii 3/6B – „Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei” din cadrul SDL GAL Podisul Mediasului

HCL 69/2022 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Tarnava in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar si in grupul de actiune antibullying din cadrul Liceului Tehnologic „Stanescu Valerian” Tarnava

HCL 68/2022 privind completarea HCL nr. 73/2020 (desemnarea membrilor Consiliului Local Tarnava in Consiliul de administratie la Liceul Tehnologic „Stanescu Valerian Tarnava”)

HCL 67/2022 privind adresarea unei solicitari catre Camera de Conturi Sibiu privind aprobarea scaderii din evidenta Primariei Comunei Tarnava a debitelor stabilite de Camera de Conturi Sibiu prin Pct. I lit. e din Decizia nr. 54/25.11.2019, locatarilor pentru veniturile neincasate prin stabilirea eronata a pretului de inchiriere pajisti din domeniul privat al Comunei Tarnava in perioada 2015 – 2019

HCL 66/2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local in zona functionala a UAT care formeaza parteneriatul – Runda2”, si a cheltuielilor aferente proiectului, precum si a participarii Comunei Tarnava, in parteneriat, la programul de finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul local, Investitia I.1. Mobilitatea urbana durabila, Subcategoria I.1.1. Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) si a acordului de parteneriat

HCL 65/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna octombrie 2022

HCL 64/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2022, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2022

HCL 63/2022 privind schimbarea destinatiei imobilului situat administrativ in Comuna Tarnava, str. 1 Decembrie nr. 72 si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 62/2022 privind aprobarea acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic si UAT Tarnava

HCL 61/2022 privind schimbarea destinatiei imobilului situat administrativ in Comuna Tarnava, str. Libertatii nr. 24 si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 60/2022 privind revocarea HCL nr. 82/2021 (schimbarea destinatiei imobilelor situate administrativ in Comuna Tarnava, str. 1 Decembrie nr. 72 si str. Libertatii nr. 24 si trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 59/2022 privind completarea HCL nr. 41/2022 (aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local in zona functionala a ADI Nord Trans”, a cheltuielilor aferente proiectului, precum si a participarii Comunei Tarnava in parteneriat la programul de finantare I.1.1 Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul Local si a acordului de parteneriat)

HCL 58/2022 prvind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna septembrie 2022

HCL 57/2022 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 56/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna august 2022

HCL 55/2022 privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de teren aflate in domeniul public al Comunei Tarnava in vederea inscrierii in Cartea Funciara

HCL 54/2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2022

HCL 53/2022 privind scoatarea din functiune si casarea din inventarul domeniului privat al Comunei Tarnava a unui mijloc fix 

HCL 52/2022 privind conferirea post-mortem a titlului de cetatean de onoare al Comunei Tarnava, domnului Bleahu Victor senior

HCL 51/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iulie 2022

HCL 50/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanta precum si a tarifelor aferente unor activitati din componenta serviciului de salubrizare la S.C. ECO -SAL S.A. Medias

HCL 49/2022 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 48/2022 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 47/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2022 si utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2022 pentru sectiunea de dezvoltare

HCL 46/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iunie 2022

HCL 45/2022 privind acordarea burselor scolare elevilor din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tarnava pentru semestrul II al anului scolar 2021 – 2022

HCL 44/2022 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 43/2022 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava )

HCL 42/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2022, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2022

HCL 41/2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local in zona functionala a ADI Nord Trans”, a cheltuielilor aferente proiectului, precum si a participarii Comunei Tarnava in parteneriat la programul de finantare I.1.1 Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C 10 – Fondul Local si a acordului de parteneriat

HCL 40/2022 privind acordul de principiu pentru incheierea contractului de prestari servicii in vederea elaborarii Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitii Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Tarnava”

HCL 39/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna mai 2022

HCL 38/2022 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumetie pedestra si de cicloturism in zona montana si colinara in judetul Sibiu

HCL 37/2022 privind mandatarea Primarului Comunei Tarnava ca reprezentant al Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L.

HCL 36/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 ale Comunei Tarnava

HCL 35/2022 privind modificarea Cap. X „Alte taxe locale” pct. 6 alin. (8) din anexa la HCL nr. 28/2021 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 ale Comunei Tarnava)

HCL 34/2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2022

HCL 33/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2022, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2022

HCL 32/2022 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari in vederea exercitarii votului

HCL 31/2022 privind aprobarea participarii Comunei Tarnava prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS” la programul de finantare I.1.1. Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul Local

HCL 30/2022 privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 29/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna aprilie 2022

HCL 28/2022 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „MEDIAS – ZONA METROPOLITANA”

HCL 27/2022 privind aprobarea de aderarii de noi membri, modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, precum si a Statutului actualizat al Asociatiei

HCL 26/2022 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Tarnava pe anul 2022

HCL 25/2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Comuna Tarnava

HCL 24/2022 privind modificarea statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 23/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe anul 2022, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2022

HCL 22/2022 privind revocarea poz. 3 din anexa nr. 2 la HCL nr. 53/2021 (aprobarea Listei cuprinzand cererile in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unor locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri proprietate privata ale Comunei Tarnava)

HCL 21/2022 privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren aflate in domeniul public al Comunei Tarnava in vederea inscrierii in Cartea Funciara

HCL 20/2022 privind completarea si modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 19/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2022

HCL 18/2022 privind aprobarea cotizatiei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”

HCL 17/2022 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2022 – 2023, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 16/2022 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 15/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2022 si estimarile pe anii 2023 – 2025

HCL 14/2022 privind aprobarea bugetului local si al bugetului de venituri proprii al Comunei Tarnava pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 – 2025, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2022 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii a Comunei Tarnava

HCL 13/2022 privind aprobarea situatiei realizarii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre Ocolul Silvic Medias pentru anul 2022

HCL 12/2022 privind completarea anexei la HCL nr. 31/2017 (salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava)

HCL 11/2022 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2022

HCL 10/2022 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 9/2022 privind completarea HCL nr. 28/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 ale Comunei Tarnava

HCL 8/2022 privind mandatarea primarului Comunei Tarnava ca reprezentant al Comunei Tarnava in Adunarea Generala a Asociatiei ADI „ECO” Sibiu sa voteze fata de solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare

HCL 7/2022 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente de pe teritoriul administrativ al Comunei Tarnava

HCL 6/2022 privind aprobarea contributiei lunare in cadrul Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Cibinium”

HCL 5/2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Comuna Tarnava

HCL 4/2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tarnava pe anul 2021

HCL 3/2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2021

HCL 2/2022 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2022 pentru sectiunea de functionare

HCL 1/2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

Back To Top