skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 56/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna septembrie 2021

HCL 55/2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltate de catre Administratia Nationala „Apele Romane”, a spatiului de amplasare a unei sirene electronice in Comuna Tarnava, judetul Sibiu pentru reducerea riscului pentru populatia aflata in zone inundabile, din aval de baraje

HCL 54/2021 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Tarnava, judetul Sibiu a unui bun in vederea casarii, demolarii si radierii acestuia

HCL 53/2021 privind aprobarea Listei cuprinzand cererile in vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unor locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri proprietate privata ale Comunei Tarnava

HCL 52/2021 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava, ca urmare a infiintarii unui compartiment

HCL 51/2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2021

HCL 50/2021 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 49/2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III al anului 2021

HCL 48/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna august 2021

HCL 47/2021 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015

HCL 46/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iulie 2021

HCL 45/2021 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU pentru „Construire hale productie si locuinte” ]n Tarnava, extravilan f.n., beneficiar Langa Ioan Titus si Langa Anuta

HCL 44/2021 privind informarea si consultarea publicului la etapa aprobare PUZ si RLU „Construire hale productie si locuinte” in Tarnava, extravilan f.n., beneficiar Langa Ioan Titus si Langa Anuta

HCL 43/2021 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 42/2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2021, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea Listei de investitii pe anul 2021

HCL 41/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iunie 2021

HCL 40/2021 privind modificarea anexei la HCL nr. 31/2020 (aprobarea Regulamentului de instituire si adoptare a taxei speciale de salubritate pentru colectare, transport si depozitare a deseurilor comunale in Comuna Tarnava)

HCL 39/2021 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 2/2021 (aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnava)

HCL 38/2021 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 37/2021 privind validarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 36/2021 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnava, aprobat prin HCL nr. 46/2019

HCL 35/2021 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 34/2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2021

HCL 33/2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2021 si completarea Listei de investitii pe anul 2021

HCL 32/2021 privind conferirea post-mortem a titlului de cetatean de onoare al Comunei Tarnava domnului Halmaghi Remus – Nicolae, preot – paroh

HCL 31/2021 privind modificarea componentei comisiei de specialitate C a Consiliului Local Tarnava „Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport”

HCL 30/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna mai 2021

HCL 29/2021 privind aprobarea bugetului local si al bugetului de venituri proprii al Comunei Tarnava pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022 – 2024, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii al Comunei Tarnava

HCL 28/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Tarnava pe anul 2022

HCL 27/2021 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Tarnava pe anul 2021

HCL 26/2021 privind conferirea post-mortem a titlului de cetatean de onoare al Comunei Tarnava, domnului Alexandru Victor

HCL 25/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna aprilie 2021

HCL 24/2021 privind trecerea imobilului – teren, situat in extravilanul Comunei Tarnava, parcela 291 in suprafata de 6200 mp, categorie de folosinta arabil, in domeniul public al Comunei Tarnava si declararea acestuia ca bun de interes public local

HCL 23/2021 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei pentru personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tarnava

HCL 22/2021 privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 21/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre Ocolul Silvic Medias pentru anul 2021

HCL 20/2021 privind completarea HCL nr. 82/2020 (valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava propuse a se valorifica in anul 2021)

HCL 19/2021 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 18/2021 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 17/2021 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local si declararea vacanta a unui loc de consilier local

HCL 16/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2021

HCL 15/2021 privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public si a activitatii Primariei, a Consiliului Local al Comunei Tarnava

HCL 14/2021 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora in forma actualizata -2020 

HCL 13/2021 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Tarnava

HCL 12/2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2021 – 2022, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL  11/2021 privind acordarea burselor scolare elevilor din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tarnava

HCL  10/2021 privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publica a Comunei Tarnava, de la 7% la 1%

HCL 9/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2021

HCL 8/2021 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 7/2021 privind stabilirea comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Tarnava

HCL 6/2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 32/2020 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 ale Comunei Tarnava)

HCL 5/2021 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021 pentru sectiunea de functionare

HCL 4/2021 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tarnava pe anul 2020

HCL 3/2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2020

HCL 2/2021 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnavei

HCL 1/2021 privind aprobarea acoperii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tarnava a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Back To Top