skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Compartimentul de Evidenţa Persoanelor nu are program cu publicul în zilele de sâmbătă şi duminică.

Adresa: Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 1, jud. Sibiu

Tel.: 0269/845932 – Evidenţa Persoanelor, Fax: 0269/845932, mail: spclep.medias@yahoo.com

CARTE DE IDENTITATE:

1. Eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (prima eliberare)*:

– cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
– certificat de naştere al solicitantului (original şi copie);
– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal (original şi copie);
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

În cazul în care părintele/reprezentantul legal al minorului nu este proprietar al imobilului, acordul
găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul
găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată
în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

– timbru fiscal – 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
– chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş);
– certificatul de căsătorie al părinţilor minorului (original şi copie);
– în cazul în care părinţii minorului sunt divorţaţi: hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă/actul
notarial prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul (original şi copie).

ATENŢIE!

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la
reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte
statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din
care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta
locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, se poate autentifica la notarul public sau, după caz la
misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia.
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate
prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare,
donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).

Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30
de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.

În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează
adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste
adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.

Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna,
Tîrnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de primăria comunei de
domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.

Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în
măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

*In cazul eliberării CI la 14 ani, prezenţa unuia dintre părinţii/reprezentantului legal al solicitantului este
obligatorie.

Eliberarea CI la expirarea termenului de valabilitate:

– cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
– actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);
– certificat de naştere (original şi copie);
– certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
– hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers.
divorţate;
– certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului (original şi copie), în cazul pers. văduve;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
– timbru fiscal – 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
– chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
– certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului în copie

În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se
va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în
faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată
în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate
prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare,
donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).

Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30
de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.

În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează
adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste
adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.

Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna,
Tîrnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care
să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.

Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în
măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

Eliberarea CI în cazul schimbării datelor de stare civilă (căsătorie sau divorţ):

– cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
– actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);
– certificat de naştere (original şi copie);
– certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
– hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers.
divorţate;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
– timbru fiscal – 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
– chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
– certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului în copie

În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se
va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în
faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată
în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate
prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare,
donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).

Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30
de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.

În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează
adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste
adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.

Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna,
Tîrnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care
să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.

Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în
măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

Eliberarea CI în cazul schimbării domiciliului:

– cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
– actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);
– certificat de naştere (original şi copie);
– certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
– hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers.
divorţate;
– certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului (original şi copie), în cazul pers. văduve;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
– certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului;
– timbru fiscal – 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
– chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
– certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului în copie

În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se
va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în
faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată
în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate
prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare,
donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).

Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30
de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.

În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează
adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste
adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.

Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna,
Tîrnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care
să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.

Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în
măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

Eliberarea CI în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate:

– cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
– în cazul deteriorării: actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la
ghişeu);
– în cazul furtului, dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
– un alt document de dată recentă, cu fotografie, emis de autorităţi ale statului (ex.: paşaport, permis de
conducere, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învâţământ) – original şi copie;
– certificat de naştere (original şi copie);
– certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
– hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers.
divorţate;
– certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului (original şi copie), în cazul pers. văduve;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
– timbru fiscal – 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
– chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
– certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului în copie

În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se
va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în
faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată
în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate
prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare,
donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).

Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30
de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.

În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează
adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste
adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.

Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna,
Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care
să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.

Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în
măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

Back To Top